MQ Scan

Kinderen die gezond zijn, voelen zich fit, gelukkig en kunnen goed meekomen op school. Vitale kinderen kunnen zich goed concentreren en leren beter. Uit onderzoek is gebleken dat een cruciale voorwaarde hiervoor een goede motoriek is. Onderzoek in de afgelopen jaren laat zien dat de motorische vaardigheden van de kinderen sterk afneemt. Dit heeft grote invloed op de gezondheid van kinderen. In de afbeelding hieronder ziet u de relatie van motoriek op verschillende competenties.

Motorische vaardigheden van kinderen zijn te meten en te monitoren met de MQ Scan. Het meten van de motorische vaardigheden is een belangrijke tool om de ontwikkeling in kaart te brengen en hierop te kunnen sturen. In dit plan leest u meer over de MQ Scan, een wetenschappelijk onderbouwde tool die in het onderwijs het verschil kan maken, de mogelijkheden voor na de afname van de MQ scan en de leerpunten uit een jaar MQ Scan.

Waarom de MQ Scan?
De afgelopen jaren laat zien dat de motorische vaardigheden van de kinderen sterk afneemt. In 2020 is gemeten dat ruim 28% van de Nederlandse jeugd motorisch onvoldoende vaardig blijkt te zijn. Corona heeft helaas met al haar lockdowns ook een negatieve invloed op de motoriek gehad.

Motoriek is het vermogen om te bewegen. Steeds duidelijker wordt dat goed bewegen, dus een goed ontwikkelde motoriek, een nauwe relatie heeft met alle vormen van leren. Kinderen die achterblijven met hun motorische ontwikkeling, zullen minder makkelijk en minder graag bewegen, ook als volwassenen. Terwijl meer bewegen samen met goede voeding de belangrijkste basis vormt voor een gezond leven.

Bekijk hier, waarom motoriek cruciaal is.
Bekijk hier, waarom inzicht in de motoriek nodig is.

Daarnaast laten verschillende onderzoeken zien, dat kinderen met een goede motoriek zich over het algemeen fitter voelen, mentaal en sociaal beter functioneren én een positiever zelfbeeld hebben. Dat gun je toch ieder kind!

Wat is de MQ Scan?
De MQ Scan meet de motorische ontwikkeling van een kind. MQ staat voor motorische quotiënt, zoals de IQ voor intelligentiequotiënt staat en de EQ voor de emotionele quotiënt/ ontwikkeling. De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan, volgens specifieke instructies opgebouwd met standaard materialen uit een gymzaal.

De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen geeft aan of een kind gemiddeld, boven- of onder gemiddeld motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd. De onderbouw, midden bouw en bovenbouw hebben allen een eigen wetenschappelijk gevalideerd beweegparcours. De scores die de kinderen behalen worden weergegeven in de 5 volgende categorieën: Roze: Ruim bovengemiddeld,  Blauw: Bovengemiddeld, Groen: Gemiddeld, Oranje: Onder gemiddeld en Rood: Ruim onder gemiddeld.

De afname werkt geheel gedigitaliseerd. Via een app worden kinderen eenvoudig gescand. De resultaten en rapportages zijn op kind, klas en schoolniveau. Inzage in deze resultaten en rapportages zijn volgens de AVG.
 vervolgens direct online zichtbaar.

De groepsleerkracht, LO-docent of buurtsportcoach kan binnen één reguliere gymles alle kinderen uit een klas in een uur scannen met de mobiele app. Kinderen vinden de beweegbaan leuk om te doen en worden idealiter 2 keer per jaar gescand om de ontwikkeling van de motorische vaardigheid te monitoren.

Bekijk hier, wat de MQ Scan meet.

De MQ Scan is in zes jaar tijd ontwikkeld door de Haagse Hoge School en de VU Amsterdam. Dit hebben zij in nauwe samenwerking met LO-docenten gedaan om zo niet alleen een wetenschappelijke onderbouwde tool te ontwikkelingen, maar juist een die praktisch toepasbaar is. De MQ Scan is niet een op zichzelf staande scan. Het is ontwikkeld vanuit de Athletic Skills Model (ASM) filosofie/ methode. Lees hier meer over ASM.

Voordelen van de MQ scan op de basisschool

Gezonde School. Uw school draagt bij aan een goede motorische basis en de gezondheid van kinderen. Het sluit aan bij de visie van De Gezonde School.

Gericht de motoriek verbeteren in de gymles. De LO-docent krijgt relevante inzichten om zijn/haar gymles beter aan te laten sluiten op de behoeften.

Risico’s & Talentherkenning. Inzicht in het motorisch niveau en ontwikkeling van leerlingen tussen de 4 en 12 jaar, waardoor je risico’s tijdig inzichtelijk maakt, maar ook talent kan herkennen en stimuleren.

Aandacht voor het individuele kind. Dankzij de overzichtelijke rapportages kan er op school-, klas-, maar juist ook op kindniveau naar de motorische ontwikkeling worden gekeken. Wat heeft het individuele kind nodig? Extra gymles? MRT? Of juist extra uitdaging binnen de groepsles? Wanneer je jaarlijks de scan uitvoert kun je een doorlopende leerlijn motoriek in kaart brengen.

Geen inbreuk op het bestaande lesrooster. De groepsleerkracht of LO-docent kunnen binnen één reguliere gymles alle kinderen uit een klas scannen.

Wetenschappelijk Onderbouwd. De Vrije Universiteit Amsterdam en de Haagse Hogeschool hebben de MQ Scan wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd.

100% AVG-proof. MQ Scan is AVG-proof en werkt volgens de richtlijnen van het Privacy Convenant Onderwijs.

Alvast een beeld krijgen van hoe de MQ Scan werkt? Bekijk hier de demo.

Na de MQ Scan
De ouders en/of verzorgers van de kinderen ontvangen de uitslag van de scan met daarbij een advies voor het vervolg. Hierin is het belangrijk dat school, ouders, sportverenigingen en zorgverleners nauw samen werken. In de gemeente Alphen aan den Rijn hebben we een vervolgtraject per uitslag van de scan ontwikkeld. De vervolgstappen kunnen zijn of individueel of school breed. Voorbeelden van individuele interventies zijn kinderfysiotherapie, Motorische Remedial Teaching of een specifieke beweegactiviteit. Voorbeelden van school brede activiteiten zijn schoolpleinsport of sport in de wijk. 

Kosten MQ Scan voor basisschool*
Jaar 1:
2 scanmomenten: gratis (één jaar licentiekosten: 399 euro, excl. BTW (peildatum 2022) en eenmalige aansluitkosten: 99 euro, excl. BTW)  

Jaar 2 en verder:
2 scanmomenten: licentiekosten van 399 euro, excl. BTW per jaar.
Hierin inbegrepen: gebruik app, verwerking resultaten, rapportages op kind- en schoolniveau, vaste set data met geanonimiseerde inzichten en landelijke benchmarks, instructies hoe de MQ Scan af te nemen.

*De school sluit in principe de licentie af tot wederopzegging. Een licentie loopt gedurende een kalenderjaar. De licentie kan jaarlijks worden opgezegd. Alphen Vitaal neemt dit de school uit handen en regelt de licentie aanvraag.

Samenwerking met Alphen Vitaal
Alphen Vitaal heeft een coördinator MQ Scan aangesteld om scholen te ontzorgen in dit proces.
Wat kan de coördinator MQ Scan voor u betekenen?
1. De licentie aanvraag en ziet toe op verlengen of stop zetten van de licentie.
2. Plant samen met de school de MQ Scan momenten in.
3. Wanneer er geen (gym)docent aanwezig is die de MQ Scan kan afnemen, regelt de coördinator een buurtsportcoach (tarief: 40 euro per uur) die de MQ Scan op school komt afnemen.
4. De invoer van de resultaten na de meting. Dit gaat volgens de richtlijnen van de AVG. We ondertekenen hiervoor een verwerkingsovereenkomst.
5. De uitslagen van de MQ Scan in de vorm van brieven die school uitdeelt aan de kinderen.
6. Na 2 maanden opvolging van de brieven bij de uitslagen rood en oranje.

Publicatiedatum: 29-12-2022